2011BRDI/06- Perfil de la plaça

Annex III. OFERTA ESPECÍFICA DE L`AJUT (2011BRDI/06)

Codi de la plaça 2011BRDI/06-7
Modalitat:Personal investigador en formació
Titulació requerida:Grau, Llicenciatura, Enginyeria, Arquitectura
Àrea de coneixement:Geografia física
Línia de recercaSense definir
Nombre de places1
Tipus de vinculació:Beca
Durada:12 mesos
Dedicació:Completa
Sou brut anual:11757.48 €
Jornada:37.5 hores setmanals
Horari:de 09:00 a 13:00 del matí i de 15:00 a 19:00 de la tarda
Data d`incorporació prevista:01 d'octubre de 2011
Documentació a aportar: 
 

 1. Sol·licitud en paper i signada, degudament complimentada d’acord amb el formulari electrònic adreçada al Rector/a de la URV.

 2. Fotocòpia del NIF, NIE o passaport, no havent superat el document la data límit de validesa.

 3. Currículum Vitae, amb justificació documental.

 4. Fotocòpia del títol acadèmic oficial o del justificant del pagament del dipòsit del títol que dóna accés al estudis de doctorat. Tanmateix, els candidats/es que estiguin matriculats d’un màster universitari oficial de la URV el curs 2012/2013, que els hi permeti accedir al doctorat el curs 2013/2014, hauran de presentar fotocòpia de la matrícula del màster.

 5. Expedient acadèmic dels estudis de llicenciatura/enginyeria superior/grau i, en el cas d’aquells candidats/es que hagin finalitzat els estudis de màster, també l’expedient acadèmic corresponent.

 6. Altres mèrits.

  
Lloc de presentació de la documentació:

Presentació de sol·licituds:

Les sol·licituds s’han de presentar mitjançant alguna de les vies següents:

 • Registre telemàtic de la URV

El Registre telemàtic de la URV és una aplicació integrada en el Registre General de la URV que permet registrar sol·licituds, escrits i documents de forma telemàtica, és a dir, des de la seu electrònica de la URV a través d’Internet. Per accedir a l’aplicació heu de disposar d’un dels certificats vàlids establerts per la URV. Podeu consultar aquests certificats a la seu electrònica de la URV o bé accedint directament a https://seuelectronica.urv.cat/certificats.html

El Registre telemàtic permet la presentació de sol•licituds, escrits i documents les vint-i-quatre hores del dia, tots els dies de l’any.

També podeu consultar a la seu electrònica de la URV les Instruccions de Registre per via telemàtica o bé accedint directament a https://seuelectronica.urv.cat/registre_telematic.html

Actualment, el sistema permet presentar instàncies genèriques, a les quals es pot adjuntar documentació complementària.

Un cop emplenada la instància genèrica, el Registre telemàtic emetrà de forma automàtica un rebut acreditatiu de la seva presentació, en el qual figurarà el número de registre d’entrada i la data i hora del mateix.

L’accés al Registre per via telemàtica de la URV està a la seu electrònica de la URV / Registre General / Accés al Registre per via telemàtica o bé directament a l’enllaç: https://registre.urv.cat:8090/eresTramitsURV/avisosLegalsPrevis.jsf

 • Registre presencial de la URV

Les sol·licituds s’han de presentar al registre auxiliar de Serveis Centrals, edifici N5, de la Universitat Rovira i Virgili (carrer Marcel·lí Domingo, 2, codi postal 43007 de Tarragona - Campus Sescelades de la Universitat Rovira i Virgili), en horari d’11 a 13 hores, de dilluns a divendres.

També es poden presentar a qualsevol altre registre auxiliar o al Registre General de la Universitat Rovira i Virgili. La localització i els horaris de registres auxiliars i del Registre General de la Universitat Rovira i Virgili es poden consultar a https://seuelectronica.urv.cat/registre.html.

 • Altres llocs presencials

Altres opcions de presentació, segons el que estableix l’article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, són les següents:

 • Als registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanyi a l’Administració General de l’Estat espanyol o a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes.
 • A les oficines de Correos de l’Estat espanyol, en la forma que s’esta­bleixi reglamentàriament.

En el cas d’enviament per correu certificat, la presentació de la documentació a l’oficina de Correos de l’Estat espanyolcorresponent s’ha de fer d’acord amb el que disposa l’article 31 del Reial decret 1829/1999, de 3 dedesembre, en un sobre obert, per tal que la sol·licitud, l’escrit o la comunicació adreçat a la Universitat Rovira i Virgilisigui datat i segellat abans de ser certificat. Si la sol·licitud no està datada i segellada per l’oficina de Correos de l’Estat espanyolcorresponent, s’entendrà com a data vàlida de presentació la d’entrada al registre de la Universitat Rovira i Virgili.

 • A les representacions diplomàtiques o les oficines consulars de l’Estat espanyol a l’estranger.

En cas que la persona presenti la documentació mitjançant les tres opcions esmentades més amunt, haurà de comunicar-ho mitjançanttèlex, telegrama, fax o correu electrònic dins el període de presentació de sol·licituds al/a l’ (nom de la unitat URV que publica la convocatòria) de la Universitat Rovira i Virgili, carrer Marcel·lí Domingo, 2, codi postal 43007 de Tarragona - Campus Sescelades de la Universitat Rovira i Virgili, fax 977297 032 i correu electrònic .

Per més informació podeu consultar les Bases de la convocatòria

Termini de presentació:30 de juny de 2011
Més informació: 
 
 1. per a la formalització de les sol.licituds: Servei de Gestió de la Recerca. Tel 977 55 95 22
 2. per al perfil de les places ofertades: Servei de Gestió de la Recerca. Tel 977 55 95 22
 3. http://www.urv.cat/recerca_innovacio/programes/urv/programa_marti_franques/index.html