Nivell d'Ocupació de PIF dels Grups - Provisional (Any 2022): Taula Específica

En aquesta plana pot comprovar les dades utilitzades per calcular el Personal Investigador Predoctoral en Formació (PIPF) Teòric del seu grup de recerca

2017 SGR 01472 - Organometāl·lics i Catālisi Homogčnia (OMICH)
Tipus d'avaluació: ISI
CriteriValor PIPF Teòrics
Investigadors actius6,003,00
Projectes3,003,00
Projectes Europeus2,004,00
Potencial Econòmic1.727.604,883,00
Tesis Doctorals defensades20,503,00
Qualitat de la Producció Científica 10,10 3,50
Política científica * En funció del candidat/a i del director/a de tesi
 
TOTAL   19,50


Podeu revisar les vostres dades fins el proper dia 30/11/2022 i comunicar qualsevol incidència detectada.*La puntuació de la política científica és el resultat de la suma de la puntuació dels indicadors següents:
a) Persona candidata amb nota mitjana de l’expedient acadèmic igual o superior a 9 sobre 10 : 3 punts
b) En cas contrari, es distribuirà de la manera següent:
i. Nota mitjana de l’expedient acadèmic: 10%
ii. Nombre de membres del grup de recerca amb contracte URV de les següents tipologies: 10%
- ICREA, ERC-StG (2 punts/contracte) (Només per al primer candidat del grup)
- Juan de la Cierva, Beatriu de Pinós, MSCA-IF, Ramón y Cajal i Beatriz Galindo (1 punt/contracte)
iii. Valoració del grup SGR2017 o posterior 10%
Cas que no estigui disponible aquesta, es farà servir la puntuació del grup de recerca obtinguda en l’apartat 2 d’aquesta normativa +3 punts quan grup de recerca estigui adscrit a la URV.
Aquest apartat tindrà un valor màxim de 3 punts.
(extracte dels criteris).

Data d'actualització de les dades ( 16/11/2022 )

Avaluació grups de recerca
Yolanda Viñuales

a/e: yolanda.vinuales@urv.cat