Programa Martí Franquès d`ajuts a la investigació - Modalitat predoctoral


Entrar a l`aplicació

Annex III. OFERTA ESPECÍFICA DE L`AJUT (2020PMFPIPF)

Contractes per grups reconeguts
2020PMF-PIPF-44
Personal investigador predoctoral en formació
En general, estar en possessió del títol oficial de grau, o equivalent, i de màster universitari, i haver superat un mínim de 300ECTS en el conjunt dels estudis universitaris oficials, dels quals, almenys 60ECTS han de ser de nivell de màster o bé estar en possessió del títol de grau, o equivalent, i estar matriculat a un màster universitari
NASARRE AZNAR, SERGIO
sergio.nasarre@urv.cat
Departament de Dret Privat, Processal i Financer
The tangibility of the right to housing
Many countries have in their constitutions the right to housing. Many others have signed international treaties and have accepted committments towards the realization of this right. The reality is, though, that the universal right to housing is not a reality anywhere. Although some attempts to achieve it have started in several national and international courts and committees, there is still a long way to go as this right usually conflicts with other interests and rights such as the general planning of economy. Private law is a powerful tool to make the right to housing real but remains unexplored in contrast to other disciplines that traditionally have approached the right of housing. In this context, it is essential to find ways to help those housing-exluded to ask for a tangible right to housing on the basis of laws, policies and good practices identified in different countries and try to implement them in others where do not exist. Thus, these are the following objectives of the project: - Understand different basic related concepts such as "subjective rights", "fundamental rights", "human rights", "affordable housing", "social housing", "housing deprivation", housing-urban related topics, etc. - Cross-analyse the situation of the "formal" right to housing in several countries with a comparative perspective. - Analyse the tools available at international level to claim the right to housing for breach in a given country (eg. CESCR). - Analyse the tools that help in those countries to make the right to housing real and tangible. These tools may be legal but also technological, organizational or technical. Some examples of these might be intermediate tenures, collaborative housing, blockchain or innovative architectonic approaches. - Export the policies, laws and goods practices found in those countries to others where are not present to test their replicability. - Reconstruct and identify the main factors that indicate the justiciability of housing, beyond the legal framework, so that the legislative and executive authorities have better guidance for the design of housing policies.
Dret
Contracte
12 mesos
Completa
16450.20 €
37.5 hores setmanals
a determinar
01 de febrer de 2021
  1. Fotocòpia del NIF, NIE o passaport, no havent superat el document la data límit de validesa.
  2. Currículum Vitae
  3. Fotocòpia del títol acadèmic oficial o del justificant del pagament del dipòsit del títol que dóna accés al estudis de doctorat. Tanmateix, els candidats/es que estiguin matriculats d’un màster universitari oficial el curs 2019/2020, que els hi permeti accedir al doctorat el curs 2020/2021, hauran de presentar fotocòpia de la matrícula del màster.
  4. Expedient acadèmic dels estudis de llicenciatura/enginyeria superior/grau.
  5. Expedient acadèmic dels estudis de màster. En el cas dels candidats/es que no l’hagin finalitzat, també hauran de presentar el corresponent expedient acadèmic.
  6. Declaració d’equivalència (Aquest document d’equivalència de notes de l’expedient acadèmic, és obligatori si el Grau i/o el Màster s’han estudiat fora del sistema universitari espanyol). Recordeu que és imprescindible que aquest document estigui signat
  7. Escrit de motivació (Opcional)
  8. Carta de referència (Opcional)
  9. Acreditació del nivell d`anglès (Opcional)
15 de novembre de 2020