Ajuts per a la Promoció de l`Ocupació Jove i Implantació de la Garantia Juvenil en R+D+I

Entrar


En compliment de l’art. 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades personals que proporcioneu s’incorporaran i es tractaran en el fitxer de Gestió administrativa i econòmica del personal, la finalitat del qual és la gestió administrativa i econòmica de tot el personal de la Universitat. Aquestes dades podran ser cedides a la Tresoreria General de la Seguretat Social, l’Agència Tributària, Institut Estatal d’Estadística, el departament competent en matèria d’universitats de la Generalitat de Catalunya i el Servei d’Ocupació de Catalunya. Tanmateix podran ser objecte d’altres cessions previstes a les lleis.

El responsable d’aquest fitxer és la Universitat Rovira i Virgili, amb domicili a Tarragona, carrer de l’Escorxador, s/n. Teniu dret a accedir, rectificar i, si s’escau, cancel·lar les vostres dades i a oposar-vos al seu tractament, en les condicions previstes en la legislació vigent. Per exercir aquests drets, heu d’adreçar un escrit o formulari a c/Marcel·lí Domingo, 2-4-6 43007 de Tarragona o al registre electrònic de la URV (https://seuelectronica.urv.cat/registre.html), dirigit al Servei de Recursos Humans.