Funcions

Cap del Servei

Objectius:

 1. Donar suport als vicerectorats específics, la Comissió delegada adient del Consell de Govern i la Comissió de Recerca en la planificació, seguiment i avaluació de les línies prioritàries de política científica de la Universitat.

 2. Planificar, promoure i realitzar el seguiment i l'avaluació de la participació dels investigadors i grups de recerca de la Universitat en programes propis, nacionals i internacionals d'investigació

 3. Planificar, coordinar i supervisar l'activitat de les seves unitats, així com gestionar els recursos humans, materials i econòmics propis

Funcions:

 1. Executar, en la seva funció de secretari tècnic, els acords de la Comissió delegada adient del Consell de Govern i de la Comissió de Recerca en l'aplicació de les línies prioritàries de política científica aprovades per la Universitat, fer-ne el seguiment i tenir cura de la documentació generada.
 2. Dissenyar els instruments per a l'aplicació dels programes de finançament de la investigació de la Universitat.
 3. Executar els programes de finançament de la investigació de la Universitat, i supervisar el seu funcionament, gestió i avaluació
 4. Dissenyar els procediments per assolir una gestió eficaç dels programes propis i aliens de finançament de la investigació, coordinar las actuacions dels diversos agents, interns i externs, que participen en la gestió de la investigació i fer-ne el seguiment.
 5. Dissenyar els procediments per assolir una gestió eficaç de les activitats encomanades.
 6. Gestionar els recursos humans assignats en relació a:
  1. la situació administrativa: horari de treball, permisos, dies d'afers propis, vacances, baixes per malaltia, etc.
  2. la formació professional adient
  3. l'avaluació professional

 7. Gestionar els recursos materials assignats en relació a:
  1. el correcte funcionament del material inventariable (ordinadors -maquinari i programari-, impressores, fotocopiadores, mobiliari), fungible (material d'oficina) i instal·lacions (electra, comunicacions -telèfon, fax, correu electrònic- i climatització)
  2. la previsió de les necessitats i la millora dels recursos materials disponibles.

 8. Gestionar els recursos econòmics assignats en relació a:
  1. la distribució del pressupost
  2. el seguiment de la despesa
  3. el balanç i tancament del pressupost

Unitat d'Anàlisi de Processos

Objectiu: Millorar els processos de gestió de la investigació i facilitar el seguiment de les unitats de gestió

Funcions:

 1. Anàlisis de les funcions assignades a cadascuna de les unitats

 2. Elaborar un protocol per funció amb indicació expressa del procediment, les unitats implicades i el calendari d'execució per programa/activitat per assolir una gestió eficaç tant dels programes propis i aliens de finançament de la investigació com de les altres activitats gestionades pel Servei de Gestió de la Recerca.

 3. Dissenyar els instruments per facilitar la gestió i el seguiment dels programes i activitats encomanats al Servei de Gestió de la Recerca dins els terminis establerts.

Unitat de Suport Informàtic

Objectiu: Donar suport informàtic a les activitats del Servei de Gestió de la Recerca

Funcions:

 1. En relació a la base de dades de gestió de la recerca (GREC):
  1. Millorar les prestacions i la versió.
  2. Millorar i adequar el mòdul d'avaluació als criteris d'avaluació establerts per la Comissió delegada adient del Consell de Govern i la Comissió de Recerca.
  3. Mantenir de manera automàtica les dades personals i professionals dels investigadors, procedents del Servei de Recursos Humans.
  4. Actualitzar de manera automàtica les dades dels curricula vitae, introduïdes via internet pels propis investigadors, una vegada validades
  5. Actualitzar de manera automàtica les altes i baixes dels membres de l'equip investigador en relació al mapa de grups de recerca
  6. Actualitzar la informació relativa a l'índex d'impacte de les revistes indexades per l’Institute for Scientific Information (ISI).

 2. En relació a la informació dels programes de finançament de la recerca: Elaborar els instruments per facilitar la participació dels investigadors en els programes propis de finançament de la recerca (base de dades CAROLINE)
 3. En relació a la gestió de programes i dades de finançament de la recerca: elaborar els instruments per facilitar la gestió i el seguiment dels programes de finançament de la recerca.
 4. Dissenyar, elaborar i actualitzar la informació de la plana web del Servei de Gestió de la Recerca.
 5. Assessorar i donar suport informàtic al Servei de Gestió de la Recerca i la Fundació URV.
 6. Assessorar en l’adquisició de material informàtic.
 7. Realitzar el manteniment del software de gestió elaborat.

Unitat d'Informació

Objectiu: Informar dels programes de finançament de la investigació, tant a nivell nacional com internacional, en relació a les sis àrees d’actuació següents: projectes d’investigació; infrastructura científica i tècnica; beques de formació de personal investigador en l’àmbit predoctoral i postdoctoral; incorporació de personal investigador, nacional i estranger, i de personal de suport a la recerca; accions mobilitzadores i de difusió dels resultats de la investigació: estades a l'estranger, congressos, etc.; altres accions, com ara accions especials, accions de política científica, etc.

Funcions:

 1. Selecció de la informació:
  1. Accés a la informació:
   1. Accés actiu a la informació mitjançant subscripció de les publicacions següents:
    1. d’organismes oficials (DOGC, BOE, DOCE...)
    2. d’altres organismes públics i privats (CDE, SIAB, CONVOCATÒRIES-UB...)

   2. Accés passiu a la informació per difusió dels organismes convocants

  2. Estudi i selecció de la informació

 2. Tractament de la informació:
  1. Fitxa de la convocatòria: resum dels trets més importants
  2. Codificació de la convocatòria

 3. Arxiu de la informació:
  1. Registre de la convocatòria en la base de dades
  2. Expedient del programa

 4. Difusió:
  1. General:
   1. via correu electrònic:
    1. full de convocatòries setmanals
    2. convocatòries específiques

   2. via web:
    1. recull històric
    2. consulta de la base de dades
    3. quadre resum dels principals programes per àrees

  2. Personal: bases i impresos
   1. via web/correu electrònic: servei a domicili
   2. via presencial

 5. Assessorament: entrevistes personals

Unitat de Gestió

Objectiu: Realitzar la gestió administrativa dels programes de finançament de la investigació i l’actualització de les dades relatives al finançament de la recerca i curricula vitae dels investigadors

La unitat de gestió s'estructura en dos subunitats:

 1. la Subunitat de Gestió de programes
 2. la Subunitat de Gestió de dades

Subunitat de Gestió de programes

Objectiu: Realitzar la gestió administrativa i seguiment de les sol·licituds de finançament en quant a projectes, beques i ajuts a la recerca des del seu inici, amb el suport en la sol·licitud, passant pel seu desenvolupament, amb la notificació de les resolucions i els informes parcials, fins a la finalització del període de vigència de l'ajut, amb la redacció de l'informe final i la certificació de despeses

Funcions:

 1. Suport en l’elaboració de les sol·licituds d’ajut
 2. Recepció de les sol·licituds:

  1. Registre
  2. Revisió formal de la documentació
  3. Tramesa

 1. Seguiment de la sol·licitud abans de la resolució
 2. Notificació de les resolucions:
  1. Notificació negativa: sol·licitant
  2. Notificació positiva: sol·licitant, departament i serveis generals implicats

 3. Seguiment de la gestió administrativa i econòmica durant el període de vigència de l'ajut en coordinació amb els investigadors i els serveis generals implicats
 4. Justificació dels ajuts davant l'organisme finançador en coordinació amb els investigadors i els serveis generals implicats

Subunitat de Gestió de dades

Objectiu: Actualitzar les dades relatives al finançament de la recerca i curricula vitae dels investigadors

Funcions:

 1. Arxiu de les dades en els àmbits del finançament de la recerca: Accions especials; Ajuts a la recerca; Contractes amb altres entitats públiques i privades; Grups consolidats; Infrastructura científica i tècnica; Projectes d'investigació europeus i Projectes d'investigació nacionals

  1. Base de dades GREC
  2. Expedients:
   1. per sol·licitud
   2. per programa

 1. Arxiu de les dades en l’àmbit dels convenis de col·laboració institucional:
  1. Base de dades GREC
  2. Expedients per conveni de col·laboració

 2. Manteniment de les dades corresponents al curricula vitae dels investigadors
  1. Gravació de les dades
  2. Validació de les dades introduïdes pels investigadors via internet

 3. Actualització manual de les dades personals i professionals dels investigadors a la base de dades GREC: altes i baixes d'investigadors que no consten al Servei de Recursos Humans
 4. Validació de les altes i baixes dels membres de l'equip investigador en relació al mapa de grups de recerca
 5. Confecció de la memòria de l'activitat investigadora finançada amb recursos propis o aliens

Unitat d'Avaluació

Objectiu: Realitzar l'avaluació de la investigació i dels agents que la realitzen a la Universitat Rovira i Virgili.

Funcions:

 1. Validar, mitjançant estudis preliminars, els criteris d'avaluació i els barems de puntuació establerts per la Comissió delegada adient del Consell de Govern i la Comissió de Recerca

 2. Aplicar el programa d'avaluació de la recerca (R+D+I), d'acord amb els criteris d'avaluació i els barems de puntuació establerts per la Comissió delegada adient del Consell de Govern i la Comissió de Recerca, i elaborar els informes per a la priorització dels grups de recerca en programes específics

 3. Realitzar els estudis i anàlisis prospectius que en matèria d'investigació científica i tecnològica li encarreguin.

 4. Avaluar la participació dels investigadors de la Universitat en els programes propis i aliens de finançament de la investigació i elaborar les estadístiques e indicadors de la investigació a la Universitat en relació a la investigació catalana, estatal i europea.