Presentació

La Universitat Rovira i Virgili és la universitat pública catalana que té com a àmbit geogràfic principal d'actuació les comarques meridionals de Catalunya. Amb la voluntat d'ocupar posicions capdavanteres entre les universitats que formen el sistema universitari espanyol, la URV vol potenciar totes les activitats de recerca dels seus membres, incidint especialment en l'enfortiment dels grups de recerca i en la qualitat i la magnitud de la seva producció científica.

Arribar a aquesta posició capdavantera implica, entre molts altres factors, disposar d'un Servei de Gestió de la Recerca consolidat que doni el suport adient a tot el personal investigador de la URV, professors i estudiants de 3r cicle, en les seves sol·licituds d'ajuts a la recerca, des del moment de la informació fins al seguiment i avaluació de resultats obtinguts.

L'aposta de la Universitat Rovira i Virgili per la recerca es tradueix en tot un seguit de línies essencials de la política científica que van ser aprovades per la Junta de Govern de febrer de 1999. Aquestes línies essencials i tots els programes i actuacions que se'n deriven, entre d'altres el Programa d'Avaluació de la Recerca, són els que trobareu en aquesta web.